Desmidiologische Mededelingen

Richtlijnen voor auteurs

 1. De belangrijkste richtlijn: zie voor een voorbeeld een recent nummer.
 2. Bijdragen zijn mogelijk over allerlei onderwerpen, van excursieverslagen tot (semi-) wetenschappelijke verhandelingen, de lengte is niet aan een limiet gebonden maar de redactie zal waar nodig bijdragen inkorten om de leesbaarheid te verhogen.
 3. Ook korte vragen en mededelingen zijn welkom (vraag indien relevant bij de redactie naar de eerstvolgende verschijningsdatum).
 4. De redactie zal voor de beoordeling van manuscripten desnoods externe reviewers inschakelen.
 5. De bijdragen worden in principe in het Nederlands geschreven maar als daar een goede aanleiding voor is mogen ze ook in het Engels geschreven worden. Overleg met de redactie.
 6. Het aanleveren van bijdrage staat open voor iedereen.
 7. Eventueel kan aan een in het Nederlands gestelde bijdrage een Engelstalige summary worden toegevoegd.
 8. Bijdragen worden in Word aangeleverd, met zo weinig mogelijk opmaak.
 9. Heel belangrijk: foto’s, tabellen e.d. dienen niet tussen de tekst maar helemaal achteraan of liever nog in aparte bestanden te worden aangeleverd. 
 10. Voor de wijze van citeren van literatuur: zie een recent nummer voor een voorbeeld.
 11. Literatuurverwijzingen in de tekst als volgt opnemen. Bij één auteur: (achternaam, jaartal); Bij twee auteurs: (achternaam & achternaam, jaartal); Bij drie of meer auteurs: (achternaam 1e auteur et al., jaartal).
 12. Opbouw literatuurlijst: kopje Literatuur. Daaronder op alfabetische volgorde van achternaam. Eerst achternaam, dan voorletters, dan eventuele voorvoegsels, komma jaartal punt. Titel punt. Uitgave (naam komma plaats punt). Indien specifieke bladzijden, dan geen punt, maar dubbele punt, 1e pagina - laatste pagina punt. Indien twee auteurs: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels & voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam komma jaartal punt enz. Indien drie auteurs of meer: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels komma voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam & of komma voorletters 3e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam enz. komma jaartal punt enz.
 13. Bij elk artikel dienen tenminste 1-2 foto’s van sieralgen te worden toegevoegd. De foto’s dienen voorzien te zijn van een maatstreepje of van een opgave van de grootte van een cel. Foto’s dienen in zo hoog mogelijk resolutie te worden aangeleverd, indien nodig per WeTransfer. Bij foto’s dient ook de fotograaf vermeld te worden.
 14. Soortsnamen in een artikel dienen in italic te worden geschreven.
 15. Bij soortsnamen wordt in principe Coesel & Meesters (2007, 2013) gevolgd. Bij namen die daar niet in voorkomen wordt de desbetreffende literatuur genoemd tenzij de naam bekend mag worden verondersteld.
 16. Soortsnamen worden alleen voorzien van auteursnamen als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld als het gaat om een taxonomische verhandeling.
 17. Zorg bij het schrijven voor voldoende en informatieve tussenkopjes. Dat vergroot de leesbaarheid.
 18. Verwijzingen naar tabellen, figuren (bv. grafieken) en foto’s in de tekst als volgt: (tabel x), (fig. x) of (foto x). Bijschriften tabellen, figuren en foto’s als volgt: Tabel x punt Titel; Fig punt x punt Titel; Foto x punt Titel. Tabellen bij voorkeur aanleveren als Excel-bestand. Of maken met behulp van tabinstelling (dus niet met spaties).

Eindredactie: Bart van Tooren, Marien van Westen